Nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A „Zefi gyerekcipő kiárusítás” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Zefi Ajándék Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:  9400 Sopron, Kempten utca 4.) (”Szervező”).

A Játék nem minősül szerencsejátéknak, mivel annak törvényi feltételei nem teljesülnek amiatt, hogy a részvételhez pénzt nem kell fizetni, és vagyoni értéket sem kell nyújtani. A Játék nem minősül továbbá ajándéksorsolásnak sem, mivel sem vásárláshoz, sem szolgáltatás igénybevételéhez nem kötődik, sem egyéb fizetési kötelezettség nem terheli a résztvevőt, a játékosnak csak hozzászólnia/megosztania/lájkolnia kell egy adott tartalmat.

A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti, vagy támogatja a Facebook. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem a Facebookhoz.

 

 1. Az egyes Játékban való részvétel feltételei és módja

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes, a Facebook vagy Instagram közösségi oldalon jogszerű regisztrációval rendelkező természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Szervező oldalát kedveli és aki a Szervező által közzétett nyereményjáték Facebook vagy Instagram posztot saját hírfolyamában nyilvánosan megosztja.

2.2. A Facebook/Instagram közösségi oldalon való regisztráció, az oldal használata vonatkozásában, a személyes adatok kezelése kapcsán a közösségi oldal üzemeltetőjének szabályai minden Játékosra vonatkoznak.

Aki a Játékban való részvételre és/vagy a közösségi oldalon meghatározott magatartásra vonatkozó szabályokat nem tartja be, azt a Szervező a nyereménysorsolásból kizárja. A Szervező jogosult kizárni a Játékból továbbá azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a Részvételi szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

2.3 A megosztással a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, megosztás, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

2.4. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós Facebook/Instagram profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook/Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.5. A nyereménysorsolásban az a Játékos vesz részt, aki

 • a részvételi feltételeknek megfelel;
 • a megválaszolandó kérdésre adekvát választ adott,
 • az udvarias magatartási formákat hozzászólásaiban betartja, és másokat nem sért, rossz színben nem tűntet fel.

2.6. A Játékban való részvétel semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.

2.7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező (Zefi Ajándék Kft.), valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. A játék időtartama

A játék 2022.04.30. napján 22:00 órakor kezdődik és 2022.05.21. napján 21:00 óráig tart.

 

 1. A Játék menete

A szervező „Zefi gyerekcipő kiárusítás” néven hirdet játékokat a Facebookon és Instagramon, melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Részvételi szabályzatban foglaltakkal összhangban osszák meg a posztot. A játék lejárta után legkésőbb 1 héten belül a nyilvános megosztások számát a RANDOM.ORG – True Random Number Service véletlen szám generátor „max” mezőjébe felvisszük. Online random szám generátorral 1 és „max” érték között véletlen számot generáltatunk. A szerencsés nyertes a játék post ennyiedik nyilvános megosztója.

 1. Nyeremény: A nyertes, az értesítést követően legkésőbb 2 héten belül a https://zefi-gyerekcipo.hu aktuális készletéből tetszőleges cipőt vagy szandált választhat ki.

 

A Szervező emellett a Facebook és Instagram platformján személyes üzenetben is értesíti a nyerteseket.

 

 1. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 • az értesítő levélre legkésőbb 2022. 06.21. 18:00-ig nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • a jelen Részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

 1. A nyeremények kézbesítése

7.1. A nyeremény átvételének részleteit a Szervező minden nyertessel Facebook és Instagram üzenetben egyezteti. A nyereményt a Szervező által küldött futártól vehetik át a nyertes Játékosok legkésőbb 2022.07.21-ig.

7.2. Amennyiben a Játékos a nyereménye átvétele érdekében nem működik együtt, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A nyeremény újbóli kiküldésére nincs lehetőség.

Az adatok hiányosságából/ hibájából (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés) a nyeremény kézbesítésének elmaradásáért, a nyeremény kézbesítésének késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a Játékkal, illetve a nyeremény kézbesítésével kapcsolatban levelezést nem folytat.

7.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

7.4. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

7.5. A Játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet.

7.6. A nyereményhez tartozó közterhek megfizetési kötelezettségét a Szervező viseli, azonban az esetlegesen felmerülő egyéb költségek az érintett nyertes Játékost terhelik.

7.7. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

 1. Vegyes rendelkezések

8.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8.2. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a közösségi oldalakat, illetve az azt működtető szervert ért külső DDOS támadások esetére. Tehát amennyiben a közösségi oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5. Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan okozott, a Játékosoknál felmerülő károkért való felelősséget.

8.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot vagy a Játékot indokolt esetben bármikor, előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal megváltoztassa, kiegészítse, módosítsa vagy törölje. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

8.9. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.10. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat.

 

Sopron, 2022. április 30.

 

 

 

 

 

Zefi
2022.03.07 21:12
Cipőmesék - TopánKalandok

Létezik egy csodálatos világ, innen érkezem. Tarkabarka gyerekcipő termő fákkal szegélyezett ösvény vezet el a házamhoz, ahol munkatársaimmal a CipőManókkal élek. Mi készítjük gyerekcipőket.